Sande Hukuk

Geniş hukuki yelpazede kesintisiz avukatlık hizmetini sürdürmekte ve müvekkillerimizin gerek bireysel, gerek kurumsal faaliyetlerinde bütün dava ve takip işlemlerinin kısa sürede sonuçlanmasını hedeflemekteyiz.

Sande Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Sande Hukuk

Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Soruşturma ve kovuşturma dosyalarının her aşamasında müşteki/sanık vekilliği, suç duyurusunda bulunma, bilişim hukukundan kaynaklanan ceza davaları, trafik kazalarından kaynaklanan ceza davalarının takibi, icra ve iflas hukukundan kaynaklanan ceza davaları, ağır ceza mahkemelerinde görülen davaların takibi.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkullerin alımı, satımı, devri ve kiralanması, kira uyuşmazlıklarının çözümü, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası ve sürecin takibi, tahliye, ecrimisil, tapu iptal ve tescil davaları, müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve tarafların temsili, gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve feshi işlemleri, gayrimenkulden kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kıdem, ihbar, fazla mesai talepli davaların takibi, işe iade davaları, rücu talepleri, iş kazalarından dolayı sorumluluk, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, fesih bildirimleri, danışmanlık hizmeti kapsamında personel özlük dosyalarının düzenlenmesi, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri adına uyarı ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması, işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklı her türlü ihtilafın çözümü.

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka ve tazminat talepli davalar, evlilik sözleşmesi ve mal rejim sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma protokolü, nafakanın kaldırılması, velayetin değiştirilmesi, yabancı ülkeden alınan boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi, nişanın bozulmasından kaynaklı maddi manevi zararların giderilmesi, evlat edinme işlemleri, babalık davası, aile içi şiddetin önlenmesi ve tedbir kararı alınması, aile mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü.

Bilişim Hukuku

Bilişim yolu ile tehdit ve hakaret, bilişim sistemlerine hukuka aykırı erişim, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, internet yolu ile kişilik haklarının ihlali, bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen suçlarda sanık müdafii ve müşteki vekilliği, bilişim sistemleri yoluyla işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin ceza davalarının açılması ve takibi, telif haklarına aykırı yayınlar, bilişim vasıtalı işlenen suçlarda etkili hukuki hizmetin sağlanması.

İcra İflas Hukuku

İlamlı-ilamsız icra takipleri, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi, haksız alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti / menfi tespit davası, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ihtiyati haciz, tahliye ve istihkak davaları, istirdat davası açılması ve dava sürecinin takibi.

Şirketler Hukuku

Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması, ana sözleşme değişiklikleri, birleşme, devralma, şirket tür değiştirmeleri, ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması, kurumsal danışmanlık.

KVKK

Veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanuna uygun hale getirilmesi adına müvekkillerimize KVKK uyum süreçlerinin oluşturulmasında hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet haklarının tescili, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka, patent, faydalı model ve sair sınai mülkiyet başvuruları ve takibi, lisans anlaşmaları, fikri mülkiyet hakları ihlal edilen şirketleri temsil, taklit ve internet yolu ile yapılan marka ihlallerine yönelik sürecin takip edilmesi.

En iyi hizmeti sunmak için buradayız

SANDE Hukuk Bürosu olarak, gerek bireysel gerek kurumsal faaliyetlerde müvekkillerimizin haklarını önceliğimiz olarak görüyor ve her hukuki işlemde müvekkillerimizin menfaatlerini gözetiyoruz. SANDE Hukuk & Danışmanlık, müvekkil şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında iş ve işlemlerini gerçekleştirmek adına müvekkillerin talep ettiği hizmet yönünden hızlı ve sonuç etkili hukuki destek sağlamaktadır.

GİZLİLİK

Sande Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimizin gizliliğine hassasiyetle önem vermekteyiz.

DAVA SÜRECİ

Sande Hukuk ve Danışmanlık olarak müvekkillerimiz dava sürecinde yalnız değildir. Kesintisiz hukuki destek sunmaktayız.

GÜVEN

Sande Hukuk ve Danışmanlık olarak yenilikçi ve dinamik kadromuzla emin ellerdesiniz.

Bizimle İletişime Geçin
Av. Simge Ulusan
Av. Pervin Destici
İletişim
Sande Hukuk

Yayınlarımız

 • 11İŞLETİLEN MOTORLU ARACIN SEBEP OLDUĞU ZARARDAN SORUMLULUK

  İŞLETİLEN MOTORLU ARACIN SEBEP OLDUĞU ZARARDAN SORUMLULUK

  İŞLETİLEN MOTORLU ARACIN SEBEP OLDUĞU ZARARDAN SORUMLULUK İşletilen motorlu aracın sebep olduğu zarardan sorumluluk, Türk Borçlar Kanun’unu ilgilendirdiği gibi esas aldığı kanun ise 6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunudur. İşletilen motorlu araç denildiğinde ise, başta araç kiralama şirketleri aklımıza gelmekte olup, bu yazımızda ise aracı işletmek için kiralayan kişilerin sorumluğundan bahsedeceğiz. Karayolları Trafik Kanunu m. 85/f. 1′ de düzenlenen kusursuz sorumluluk, tehlike esasına dayanan bir sorumluluktur. İlgili maddenin uygulama alanı, her şeyden önce kanunun uygulama alanı karayollarında sebep olunan zararlarla sınırlıdır. Karayolu ise KTK m.3’de “Karayolu, trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.” tanımlanmıştır. Denizde, havada, demiryolunda meydana gelen zararlar hükmün kapsamı dışında olduğu gibi, özel mülkiyete tabi bir arazinin içinde bulunan ve kamunun yararlanmasına açık olmadığı yerlerde, tarlada, bahçede motorlu araç işletilmesinin sebep olduğu zararlarda da KTK. M. 85/f.1 uygulanmaz. KTK M. 85/F.1’de Düzenlenen Sorumluluğun Şartları KTK  85/f.1 maddesinde “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne...
  Devamını Oku
 • 11Anayasa Mahkemesi 21.06.2022

  Anayasa Mahkemesi 21.06.2022

  21.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2018/19673 başvuru numaralı ve 31.03.2022 tarihli kararında güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelenmesi nedeniyle infaz ve koruma memurluğuna atama yapılmaması işleminin iptali istemiyle açılan davada kesin bir mahkumiyet hükmü ile sonuçlanmayan ceza yargılamasının güvenlik soruşturmasında esas alınmasını masumiyet karinesinin ihlali olarak değerlendirmiştir.  Başvurucu lise öğrencisiyken okul tuvaletinde yaşadığı tartışma nedeniyle arkadaşının burun kemiğinde ikinci derecede kırık oluşmuş, hakkında iddianame düzenlenmiş ve Gölcük 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesi uyarınca hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmiştir. Gölcük 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 17/09/2018 tarihinde verdiği ek karar ile başvurucu hakkında öngörülen denetim süresi dolmuş olduğundan kamu davasının düşürülmesine karar verilmiştir.    Başvurucu, Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca yapılan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavı’nda başarılı olmuş ancak hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması neticesinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel...
  Devamını Oku
 • 11SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI / İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

  SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI / İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

  SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI / İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLAL EDİLMESİ Sosyal Medyadaki Paylaşım Dolayısıyla Cezalandırılma Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi 27.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2017/39464 Başvuru numaralı ve 23/02/2022 tarihli kararında, bir kamu görevlisinin şahsi sosyal medya hesabında yapılan paylaşım hakkında cezalandırılmasını Anayasa’nın 26. Maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmiştir. Paylaşımı yaptığı tarihte bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan başvurucu, ayrıca bir sendikanın Yönetim Kurulu üyesi ve şube sekreteridir. Başvurucunun sekreterliğini yaptığı sendikaya kayıtlı olan bir kamu görevlisi, ikamet ettiği lojmanı kendisine tanınan yasal süreyi aşarak tahliye etmesi nedeniyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiş; başvurucu da sendika temsilcisi sıfatıyla Kurulun anılan toplantısına katılmıştır. Toplantı sona erdikten sonra başvurucu, şahsi sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulunmuştur. Başvurucu hakkında, yapmış olduğu bu paylaşım ve başka iddialar nedeniyle disiplin soruşturması açılmıştır. Yapılan soruşturma sonucunda anılan paylaşım nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca...
  Devamını Oku